Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja rozwoju przedszkola nr 35 „Pod Żaglami”
na lata 2010-2015:

pobierz

 

Koncepcja pracy przedszkola nr 35 „Pod Żaglami”
na rok szkolny 2016-2017:

pobierz

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 pażdziernika 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ()Dz.U, Nr 168 ,poz 1324, z późn.zm.); Ustawa o systemie oświaty oraz akta wykonawcze do ustawy, w tym w szczególności Podstawa programowa wychowania przedszkolnego; Statut Przedszkola.

„Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa nadzieją,
która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera”
- Jan Paweł II -

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Zmierzamy do wychowania dziecka wyposażonego w system uniwersalnych wartości, rozumiejącego siebie i otaczający je świat, chętnego do działania i poznawania tego co nowe, posiadającego wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole.

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz uniwersalnych wartości.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i dba o dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy i dobre samopoczucie każdego dziecka.

Kryteria sukcesu

 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
 • Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.
 • Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
 • Estetyka pomieszczeń przedszkola, ogrodu przedszkolnego i terenu wokół budynku sprzyja dobremu samopoczuciu dzieci, rodziców i pracowników przedszkola.
 • Wystrój przedszkola o charakterze morskim koreluje z wychowaniem i kultywowaniem tradycji marynistycznych.
 • Wzrost świadomości, w zakresie zdrowego odżywiania, wśród rodziców i dzieci.
 • Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktycznych (m. in. w zakresie rozwoju fizycznego i zdrowego odżywiania).
 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
 • Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
 • Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach, corocznych olimpiadach (sportowej i matematycznej), kampaniach edukacyjnych itp.
 • Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, szczególnie w zakresie kształtowania pojęć matematycznych oraz rozwijania sprawności ruchowej dzieci.
 • Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.
 • Wzrost zadowolenia rodziców z jakości usług świadczonych przez przedszkole.

Absolwent naszego Przedszkola:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • rozumie, zna i przestrzega prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny i aktywny w podejmowaniu działań,
 • lubi działania twórcze,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.

Koncepcja rozwoju przedszkola nr 35 „Pod Żaglami”
na lata 2015-2020

W zakresie:
ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI
 • Remont zaplecza kuchennego (część magazynowa).
 • Malowanie sali zabaw Gr. III.
 • Modernizacja ogrodu przedszkolnego oraz terenu wokół przedszkola – wycinka drzew, doposażenie w sprzęt rekreacyjny i zręcznościowy.
 • Modernizacja systemu ogrzewania.
 • Docieplenie budynku i wykonanie nowej elewacji.
 • Organizacja nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej.
 • Zespołowe działanie w tworzeniu przyjaznej atmosfery do działalności dydaktycznej i zarządzania przedszkolem.
 OPIEKI I WYCHOWANIA
 • Objęcie pomocą psychologiczno -pedagogiczną dzieci z trudnościami w różnych obszarach ich aktywności oraz dzieci niepełnosprawne.
 • Tworzenie odpowiednich warunków do pracy z dzieckiem zdolnym.
 • Doskonalenie systemu diagnozowania umiejętności dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez wprowadzenie nauki języka angielskiego.
 • Monitorowanie realizacji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
 • Realizowanie autorskich projektów edukacyjnych i profilaktycznych.
 • Kultywowanie i rozwijanie tradycji marynistycznych poprzez wychowanie morskie.
 • Tworzenie odpowiednich warunków dla bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego rozwoju każdego dziecka.
 • Organizowanie kolejnych międzyprzedszkolnych olimpiad: sportowych i matematycznych.
WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM
 • Stosowanie różnorodnych form komunikacji z rodzicami i środowiskiem m. in.: poczta elektroniczna, dzienniczek przedszkolaka, tablica informacyjna, strona internetowa, indywidualne konsultacje.
 • Przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji o postępach i niepowodzeniach dziecka.
 • Wykorzystywanie potencjału rodziców do zespołowego działania na rzecz rozwoju dzieci i placówki poprzez m. in. organizowanie warsztatów twórczych, imprez integracyjnych, przedstawień teatralnych z rodzicami w rolach głównych.
 • Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców – organizowanie spotkań ze specjalistami, lekarzem, dietetykiem.
 • Podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej m. in. festyny, spotkania z absolwentami przedszkola.
 • Wykorzystywanie potencjału rodziców do zespołowego działania na rzecz rozwoju dzieci i placówki poprzez m.in.: organizowanie warsztatów twórczych, głośnego czytania, imprez integracyjnych, przedstawień teatralnych z rodzicami w rolach głównych.
 • Wzbogacanie form współpracy z zaprzyjaźnionymi szkołami, przedszkolami, uczelniami wyższymi oraz innymi instytucjami użyteczności publicznej, poprzez wspólne zabawy, konkursy, turnieje, olimpiady, urodziny przedszkoli, praktyki studenckie, wolontariat.
 • Wykorzystywanie różnorodnych metod współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i wspierania rozwoju dzieci.

 

Koncepcja pracy przedszkola jest analizowana i w miarę potrzeb podlega modyfikacji.

Koncepcja wchodzi w życie z dniem 01.09.2015r.