OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

 

Drodzy Rodzice,

w związku z  zaostrzeniem zasad związanych z pandemią Covid-19 informujemy, że przedszkole ogranicza swoją działalność  od 29 marca  do 9 kwietnia .

zgodnie z Rozp.Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. § 2.

4.Dyrektor przedszkola , na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c)realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f)są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz
w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j)są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

 

Jest nam smutno, że obecna sytuacja pandemiczna uniemożliwia  normalne funkcjonowanie przedszkola. Miejmy jednak wszyscy wiarę, że wrócimy do normalności.

Do zdrowego zobaczenia z poważaniem Barbara Lubrycht dyrektor przedszkola

Skip to content