Procedura Odwoławcza

Ostateczna lista przyjętych dzieci do przedszkola
zostanie ogłoszona 8 kwietnia 2020r. o godz.15.00.

Od 9 kwietnia 2020 r.  

  1. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do placówki w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
  2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez  rodzica.
  3. Rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez komisję rekrutacyjną.
  4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania  odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicowi przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Skip to content