Procedury w Przedszkolu w Czasie Pandemii Covid-19

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY
W PRZEDSZKOLU NR 35 „POD ŻAGLAMI”
W CZASIE PANDEMII COVID-19  

PODSTAWA PRAWNA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r. Poz. 491)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2020 r. poz. 780)

WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE GIS z dnia 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, innych form  wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 394, 567)

Głównym celem procedury jest zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz działania wynikające z pojawienia się zakażenia w placówce.  Osobą odpowiedzialną za wdrożenie procedury jest dyrektor przedszkola, natomiast za realizację procedur są odpowiedzialni pracownicy.

ZASADY
PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA
W CZASIE PANDEMII

1. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzić do przedszkola dziecko zdrowe i złożyć stosowne oświadczenia (załącznik nr 1).
2. Dzieci należy przyprowadzać najpóźniej do godz. 8.00, kiedy jest pełniony nadzór sanitarny, m.in. mierzenie temperatury, natomiast odbierać od godz. 14.00 do 16.00, (od 16.00 do 17.00 będą dezynfekowane pomieszczenia przedszkola).
3. Pracownik przedszkola, pełniący dyżur w przedsionku przedszkola  odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby rodzice/opiekunowie zakrywali usta i nos.
4. Rodzice/opiekunowie prawni nie wchodzą do przedszkola, oczekując na oddanie/odebranie dziecka do/z placówki zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości 2 m. od siebie.
5. Pracownik przedszkola  w  przedsionku dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka.
6. Rodzice, w oczekiwaniu na mierzenie temperatury ciała dziecka,  stoją przed wejściem głównym zachowując  bezpieczną odległości  2 m od siebie.
7. W razie temperatury podwyższonej 37.5˚C lub widocznych objawów chorobowych, dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola.
8.Dziecko, które nie wykazuje żadnych objawów chorobowych jest przekazane przez rodzica pracownikowi przedszkola. Rodzic nie wchodzi do szatni przedszkola.
9. Pracownik przedszkola, pełniący dyżur w szatni pomaga dziecku w zdjęciu odzieży wierzchniej, odprowadza do sali i zostawia pod opieką nauczyciela.
10. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej podejrzeniem chorobą, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań, aby uczęszczało do przedszkola.
11. Dziecko chorujące na astmę lub alergiczny nieżyt nosa może uczęszczać do przedszkola tylko po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego.
12. Na czas epidemii wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek i innych przedmiotów z domu oraz pozostawiania rowerków, hulajnóg.
13. Rodzic odbierający dziecko z przedszkola czeka przed głównym wejściem a pracownik dyżurujący wywołuje dziecko przez domofon i pomaga w jego ubieraniu.
14. Następnie odprowadza dziecko i w progu przedszkola przekazuje rodzicowi.
15. Uzyskanie przez rodzica Istotnych informacji o stanie zdrowia, samopoczuciu podczas  pobytu dziecka w danym dniu w przedszkolu możliwe jest wyłącznie poprzez zdalne środki przekazu.
16. Ewidencję przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola zaznacza nauczyciel na przygotowanych listach obecności (w czasie epidemii nie obowiązuje czytnik elektroniczny).

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU

1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
2.W grupie może przebywać do 12 dzieci. (1 dziecko na 4 m2).
3. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
4. W poszczególnych salach udostępnia się zabawki podzielone na dwa zestawy do różnych aktywności na każdy dzień, po zabawie jednym, przekazuje się go do dezynfekcji lub 72 godz. kwarantanny ( kartonowe puzzle, gry, książki, itp.) i udostępnia kolejny zestaw.
5. Każde dziecko będzie zaopatrzone w pojemnik z jego imieniem, w którym będzie zestaw plastyczny (kredki, plastelina, farby, pędzel, nożyczki, kartki).
6. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
7. Korzystanie z dystrybutorów wody przez dzieci możliwe jest wyłącznie pod nadzorem opiekuna. Każde dziecko będzie posiadać  do picia swój  podpisany kubek.
8. Zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci, zwłaszcza w pomieszczeniu szatni oraz podczas pobytu w ogrodzie.
9. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest wyłącznie na terenie przedszkola przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości.
10. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest każdego dnia z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
11. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola.
12. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
13. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu (gabinet logopedyczny-izolatka) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
14. Zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce,   szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
15. W czasie epidemii nie organizujemy leżakowania.
16. Nauczyciel jest przyporządkowany do konkretnej grupy i nie może przechodzić do innej.
17. Przestrzegać zakazu kontaktu personelu kuchennego z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
18. Ogranicza się w miarę możliwości zaangażowanie w pracę z dziećmi pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

1. Dzieci na plac zabaw wychodzą pod opieką nauczycieli przypisanych do danej grupy.
2. W szatni i podczas wychodzenia na dwór stosuje się rotacyjność grup.
3. Na placu zabaw należy starać się zachować możliwie maksymalną odległość personelu i dzieci od siebie.
4. Konserwator przedszkola dezynfekuje regularnie sprzęt lub czyści go z użyciem detergentu   po zabawie każdej grupy.
5. Po powrocie z placu zabaw dzieci rozbierają się w szatni, a następnie dokładnie myją ręce. Nauczyciel myje i dezynfekuje ręce.
6. Obowiązuje całkowity zakaz organizowania spacerów, wycieczek  z dziećmi  poza teren przedszkola. 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA
POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH

1. Przed wejściem do szatni ogólnej, w przedsionku  przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.
2. Na terenie przedszkola rozmieszczone są dozowniki łokciowe z preparatem do dezynfekcji rąk dla dorosłych (przedsionek przedszkola przy wejściu głównym, od zaplecza oraz przy kuchni).
3. Do mycia rąk, mycia i dezynfekcji powierzchni płaskich i dotykowych stosuje się środki dedykowane do zwalczania COVID-19 (załącznik nr 2).
4. Woźna oddziałowa i pomoc nauczyciela odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali danej grupy.  Odpowiada ona także za dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników w salach. (załącznik nr 3).
5. Pomoc nauczyciela oraz woźna oddziałowa jest odpowiedzialna za dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów używanych przez dzieci  (załącznik nr 3).
6. Przeprowadzając dezynfekcję należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się w Karcie charakterystyki produktu. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
7. Dyrektor przedszkola monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem  dezynfekcji. (karty monitoringu)

BLOK ŻYWIENIOWY – WYDAWANIE POSIŁKÓW

1. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest do:
– stosowania środków ochrony osobistej,
– utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego,
– mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 oC.
2. Posiłki wydane z kuchni, do sali dostarcza woźna oddziałowa. Po zakończonym posiłku woźna oddziałowa odwozi naczynia do zmywalni.
3. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.

 ZASADY PRZEBYWANIA OSÓB TRZECICH W PLACÓWCE

1. Przebywanie osób trzecich w placówce ograniczone jest do minimum. Osoby te zaopatrzone powinny być w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki).
2.Na czas epidemii zawiesza się   zajęcia dodatkowe realizowane na terenie przedszkola (m.in. rytmika, j.angielski, które będą nadal prowadzone zdalnie) i imprezy (teatrzyki, festyny) prowadzone przez osoby z zewnątrz.
3. Na czas epidemii zawiesza się wszystkie imprezy o charakterze rodzinnym.
4. Dostawcy żywności oraz środków chemicznych nie mogą wchodzić na teren placówki. Dostawy powinny odbywać się przy drzwiach przeznaczonych do przyjmowania towarów i stamtąd odebrane przez pracowników przedszkola.
5. Listonosz oraz kurierzy nie mogą wchodzić do przedszkola. W przypadku dostarczenia przesyłki pracownik przedszkola zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki powinien odebrać ją osobiście sprzed drzwi wejściowych. Dokumenty dostarczone do placówki podlegają 24 godzinnej kwarantannie.
6. Dyrektor przyjmuje interesantów po wcześniejszym ustaleniu terminu. Osoby te, mogą wejść do placówki wyłącznie w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk lub w rękawiczkach

WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW

1. Pracownik przedszkola ma obowiązek dokonywania samoobserwacji.
2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni oni  przychodzić do pracy, powinni skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora przedszkola.
3. Pracować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w procedurze.
4. Przestrzegać reżimu sanitarnego, w kontakcie z rodzicami/opiekunami prawnymi używać środków ochrony osobistej (maseczka/przyłbice, rękawiczki), zachować w miarę możliwości bezpieczny dystans.
5. Przestrzegać zakazu kontaktu personelu kuchennego z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU
PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
U DZIECI

1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, charakterystycznych dla zakażenia Covid-19 (kaszel, gorączka, duszność, ból gardła)    należy odizolować  dziecko w wydzielonym pomieszczeniu przedszkola (gabinet logopedyczny- izolatka).
2. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce, informuje rodziców bądź opiekunów.
3. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU
PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
U PRACOWNIKÓW

1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy (umieszcza w izolatce) i wstrzymuje  się przyjmowanie kolejnych dzieci do przedszkola.
2. Dyrektor powiadamia o tym fakcie powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
4. Wicedyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie (załącznik nr 4).

W przypadku niedostosowania się rodziców do postanowień niniejszej procedury tj. ukrywania:

  • prawdy o stanie zdrowia dziecka;
  • prawdy o przebywaniu  dziecka w jednym domu z osobą będącą  na kwarantannie lub chorą  na Covid-19;
  • uporczywego przyprowadzania dziecka z katarem, kaszlem, gorączką lub innymi widocznymi objawami chorobowymi;

co jest sprzeczne z art. 155 Ustawy Prawo oświatowe oraz art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dyrektor przedszkola jest zobowiązany do natychmiastowego złożenia wniosku do Sądu Rodzinnego w celu wyjaśnienia sytuacji rodzinnej dziecka.

Procedura obowiązuje od dnia rozpoczęcia pracy przedszkola, tj. od 25 maja 2020 r.

/-/ Dyrektor przedszkola

Skip to content