Projekty edukacyjne w naszym przedszkolu

Lp. Nazwa projektu Cele w ramach projektu
1 „Gdyńskie turbo przedszkolaki” – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni” (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna) Cel główny:

 • poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej oraz zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej w Gdyni.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

 • zakup sprzętu multimedialnego do prowadzenia zajęć (laptopy wraz z oprogramowaniem, projektory tablice interaktywne).

W placówkach objętych projektem realizowane będą również:

 • zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym zajęcia: logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz korekcyjno-kompensacyjne) oraz rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne na rynku pracy (w tym zajęcia: matematyczno-logiczne, przyrodniczo-ekologiczne, z języka angielskiego, naukowo-doświadczalne, z legorobotyki, teatralne oraz z zakresu preorientacji zawodowej)
 • studia podyplomowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
 • kursy i szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
 • zajęcia edukacyjno-wychowawcze, warsztaty tematyczne i spotkania indywidualne ze specjalistami dla rodziców/opiekunów prawnych.
2 Kampania „Odprowadzam Sam” Cel ogólny: zachęta do zmiany zachowań i nawyków transportowych zarówno dzieci, jak i dorosłych, co nie pozostanie bez wpływu na poprawę stanu środowiska naturalnego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenia ruchu samochodowego w bezpośredniej okolicy placówek.
3 Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”a/. „Lider lokalnej ekologii” – „Robię porządek z odpadami”. Cele projektu:

 • budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska,
 • podniesienie kompetencji oraz wzrost świadomości ekologicznej przedszkolaków, nauczycieli i społeczności lokalnych na temat ochrony powierzchni ziemi,
 • przyjmowanie postawu świadomości wartości i poczucia odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska przyrodniczego,
 • gotowość do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,
 • kształtowanie poczucia wartości i przydatności indywidualnego oraz grupowego działania
 b/. „Szkoła/przedszkole dla środowiska” Cele projektu:

 • kształtowanie świadomości, wrażliwości oraz postaw prośrodowiskowych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju wśród społeczności przedszkolnej oraz lokalnej
4  „Bezpieczny przedszkolak” Cele ogólne:

 • zdobywanie wiadomości na temat zasad bezpiecznej zabawy i wypoczynku,
 • podejmowanie świadomych decyzji i wyborów w zakresie zabawy i wypoczynku,
 • budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby oraz umiejętności działania zespołowego,
 • kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych działań ratowniczych w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.
5 Projekt edukacyjny „Gdynia na fali” Głównym celem programu „Gdynia na fali”:

 • jest edukacja najmłodszych mieszkańców w zakresie żeglarstwa morskiego, śródlądowego, budowy i funkcjonowania jednostek pływających, bezpieczeństwa na plaży oraz w wodzie, a także pierwszej pomocy.

Do jego zadań należy również wzmocnienie więzi młodych gdynian z miejscem zamieszkania.

Więcej informacji na stronie:

http://gdyniasport.pl/projekty/ruszyly-zapisy-do-nowej-edycji-gdynia-na-fali/