Projekty edukacyjne w naszym przedszkolu

Lp. Nazwa projektu Cele w ramach projektu
1 „Gdyńskie turbo przedszkolaki” – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni” (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna) Cel główny:

 • poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej oraz zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej w Gdyni.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

 • zakup sprzętu multimedialnego do prowadzenia zajęć (laptopy wraz z oprogramowaniem, projektory tablice interaktywne).

W placówkach objętych projektem realizowane będą również:

 • zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym zajęcia: logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz korekcyjno-kompensacyjne) oraz rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne na rynku pracy (w tym zajęcia: matematyczno-logiczne, przyrodniczo-ekologiczne, z języka angielskiego, naukowo-doświadczalne, z legorobotyki, teatralne oraz z zakresu preorientacji zawodowej)
 • studia podyplomowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
 • kursy i szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
 • zajęcia edukacyjno-wychowawcze, warsztaty tematyczne i spotkania indywidualne ze specjalistami dla rodziców/opiekunów prawnych.
2 „Bezpieczny Przedszkolak”
Cele ogólne:

 • zdobywanie wiadomości na temat zasad bezpiecznej zabawy i wypoczynku,
 • podejmowanie świadomych decyzji i wyborów w zakresie zabawy i wypoczynku,
 • budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby oraz umiejętności działania zespołowego,
 • kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych działań ratowniczych w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu
3 Projekt edukacyjny „Gdynia na fali”. Głównym celem programu „Gdynia  na fali”:

 • jest edukacja najmłodszych mieszkańców w zakresie żeglarstwa morskiego, śródlądowego, budowy i funkcjonowania jednostek pływających, bezpieczeństwa na plaży oraz w wodzie, a także pierwszej pomocy.

Do jego zadań należy również wzmocnienie więzi młodych gdynian z miejscem zamieszkania.

 4 Projekt edukacyjny „3 Bieg po zdrowie” o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 44 Celem projektu jest:

 • rozwijanie zainteresowania sportem,
 • dobra zabawa oraz popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci,
 • wdrażanie dzieci do zdrowego współzawodnictwa,
 • promocja Szkoły Podstawowej Nr 44 w Gdyni i dzielnic północnych Gdyni,
 • pozytywny wpływ na podnoszenie sprawności fizycznej dzieci,
 • integracja dzieci i środowiska lokalnego poprzez sport, popularyzacja LA wśród dzieci jako królowej sportu.
5  Autorski projekt edukacyjny „Czytelniczy rejs marynarza Bajarza” Pani Justyny Świetlik-Bałon Celem projektu jest:

 • budowanie  pogłębianie więzi między rodzicami i dzieckiem,
 • wprowadzenie dzieci w świat literatury,
 • kształcenie nawyków czytelniczych,
 • ograniczenie spędzania czasu przed telewizorem i komputerem,
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, rozbudzanie ciekawości świata oraz wyobraźni,
 • zachęcanie rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom,
 • propagowanie idei wspólnego czytania lektury, mogącej być inspiracją do kreatywnej zabawy.