Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 35 „POD ŻAGLAMI” W GDYNI

  Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991 r.(Dz.U.z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.)   w przedszkolu działa Rada Rodziców powoływana przez ogół rodziców i działająca w oparciu o opracowany Regulamin.

I Postanowienia wstępne

§ 1

1.      Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców jako samorządnego przedstawicielstwa rodziców nie posiadającego osobowości prawnej. Rada Rodziców jest organem wewnętrznym, stanowiącym społeczny organ opiniodawczy i doradczy przedszkola. 2.      Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców przedszkola oraz wyboru przedstawicieli rad oddziałowych.

II Postanowienia ogólne

§ 2

1.      Rada Rodziców jest organizacją powołaną do współdziałania z nauczycielami, rodzicami, dyrektorem w realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych przedszkola, w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole. 2.      Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

§ 3

Rada Rodziców współdziała z dyrektorem przedszkola, radą pedagogiczną, organami nadzorującymi i instytucjami w realizacji zadań przedszkola.

§ 4

Rada Rodziców posługuje się pieczątką:

Rada Rodziców Przedszkole nr 35 „Pod Żaglami” 81-167 Gdynia ul. Płk.Dąbka 167

NIP 9581286384

§ 5

Cele Rady Rodziców :
 1. spójne oddziaływanie na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie wychowawczo -dydaktycznym, zgodnie z potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi;
 2. doskonalenie organizacji kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolu, rodzinie i środowisku;
 3. zaznajamianie rodziców z koncepcją pracy przedszkola oraz z zadaniami jakie z niej wynikają;
 4. upowszechnianie u rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo -wychowawczych rodziny;
 5. pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji koncepcji pracy przedszkola oraz udzielanie w tym zakresie pomocy;
 6. tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania przedszkola.

§ 6

Członkowie Rady Rodziców i jego organów pełnią swe funkcje honorowo.

§ 7

Rada Rodziców jako organizacja wewnątrz przedszkolna prowadzi swą działalność w ścisłym porozumieniu i uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola.

§ 8

Rada Rodziców może gromadzić fundusze przeznaczone na finansowanie działalności związanej z realizacją celów, o których mowa w § 5, ze szczególnym uwzględnieniem działalności opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców zadeklarowanych na ogólnym zebraniu z rodzicami we wrześniu każdego roku szkolnego oraz innych osób fizycznych i instytucji.

§ 9

Środki finansowe wpływające na konto Rady Rodziców stają się środkami publicznymi.

III Postanowienia szczegółowe

A. Zadania i kompetencje Rady Rodziców:

§ 10

Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:
 1. współtworzenie koncepcji pracy przedszkola;
 2. współdziałanie w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy przedszkola;
 3. wspieranie statutowej działalności przedszkola ( zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, opłacanie teatrzyków, wycieczek, imprez okolicznościowych, upominków dla dzieci, warsztatów szkoleniowych dla rodziców i pedagogów, zajęć umuzykalniających itp.);
 4. współdziałanie w realizacji koncepcji pracy przedszkola;
 5. organizowanie prac społecznie użytecznych na rzecz przedszkola:
 6. pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do przedszkola:
 7. udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci;
 8. wzbogacanie  zwyczajów przedszkolnych zgodnie z tradycją środowiska i regionu;
 9. organizowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym;
 10. organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, przedszkolu i środowisku lokalnym;
 11. planowanie wydatków Rady Rodziców przedszkola;
 12. uchwalanie regulaminu Rady Rodziców;
 13. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, zwłaszcza na działalność wychowawczo-dydaktyczną.

§ 11

Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 1. uczestniczenie w tworzeniu koncepcji pracy przedszkola
 2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
 3. opiniowanie pracy nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy;
 4. opiniowanie programów własnych nauczycieli, innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 5. udział przedstawiciela w wyborze dyrektora przedszkola w drodze konkursu;
 6. zbieranie opinii i sugestii rodziców oraz ich przekazywanie nauczycielom, dyrekcji przedszkola władzom oświatowym dotyczących wszystkich istotnych spraw przedszkola z zakresu innowacji i eksperymentów pedagogicznych, zajęć dodatkowych, planu finansowego, warunków pracy przedszkola itp.
 7. uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola.
 8. ustalanie z dyrektorem przedszkola wysokości dziennej stawki żywieniowej w oparciu o odrębne przepisy.
 9. pomaganie w organizacji zajęć dodatkowych, imprez, wycieczek, warsztatów, konsultacji ze specjalistami takimi jak logopeda, psycholog itp.
 10. podejmowanie konkretnych działań wspomagających realizację statutowych funkcji przedszkola.
B. Wybory do Rady Rodziców:

§ 12

 1. Radę Rodziców przedszkola tworzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału .
 2. W wyborach, o których mowa w pkt.1, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 3. Rodzice wybrani zgodnie z pkt 1 na zebraniu oddziału przedszkola reprezentują i występują w imieniu wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do danego oddziału.
 4. Kandydują w wyborach rodzice, którzy wyrazili ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.
 5. Kandydatów na członków rady rodziców zgłaszają sami rodzice dzieci uczęszczających do danego oddziału w przedszkolu.
 6. Każdy rodzic obecny na zebraniu grupowym otrzymuje kartę, na której wpisuje nazwisko rodzica wybranego spośród kandydatów zgłoszonych przez ogół rodziców danego oddziału i wypisanych na tablicy .
 7. Komisja wyborcza składa się z 1 przedstawiciela nauczycieli i 1 z rodziców nie będących kandydatami.
 8. Ustala się następujący porządek obrad zebrania wyborczego rady rodziców:
  1. wybór komisji wyborczej. Wybory do tych funkcji są jawne. W przypadku nie ustalenia składu komisji wyborczej funkcje przewodniczącego komisji pełni nauczyciel – wychowawca, który wyznacza spośród rodziców 1 członka, spośród nie kandydujących do rady rodziców;
  2. ustalenie przez komisję wyborczą listy obecności i stwierdzenie prawomocności wyborów;
  3. wybory są prawomocne przy zwykłej większości głosów co najmniej połowy uprawnionych rodziców;
  4. przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez komisję wyborczą;
  5. głosowanie tajne;
  6. ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego komisji wyborczej, sporządzenie protokołu – wolne głosy i wnioski.
 9. W skład oddziałowej rady rodziców wchodzą 3 kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.
 10. Kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów wchodzi jednocześnie do rady rodziców przedszkola .
C. Struktura Rady Rodziców:

§ 13

Rada Rodziców na pierwszym zebraniu organizacyjnym wybiera spośród siebie:
 • zarząd Rady Rodziców, w skład którego wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik.
 • Komisję rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.

§ 14

 1. Na wniosek Rady Rodziców, po uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola, w jej pracach mogą brać udział także inne osoby.
 2. Na posiedzeniach Rady Rodziców może wziąć udział z głosem doradczym dyrektor przedszkola.

§ 15

Zarząd działa w imieniu Rady Rodziców, wykonuje jej uchwały i prowadzi prace bieżące. D. Zadania członków Rady Rodziców

§ 16

 1. Zadania przewodniczącego rady rodziców:
  1. kierowanie całokształtem prac rady rodziców;
  2. współdziałanie ze wszystkimi członkami rady rodziców, włączenie ich do realizacji planu pracy;
  3. zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców;
  4. kierowanie działalnością finansową rady rodziców;
  5. opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny;
  6. przekazywanie dyrektorowi przedszkola opinii i postulatów rady rodziców dotyczących działalności przedszkola.
 2. Zadania zastępcy przewodniczącego rady rodziców:
  1. zastępowanie przewodniczącego w razie jego nieobecności;
  2. wspieranie działań przewodniczącego w ramach jego kompetencji.
 3. Zadania skarbnika rady rodziców:
  1. czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami rady;
  2. prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat z funduszu;
  3. sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych rady, kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty.
 4. Zadanie sekretarza rady jest:
  1. Prowadzenie obsługi sekretarskiej posiedzeń rady, w szczególności: przygotowanie protokołu z posiedzeń i przedstawienie go do podpisania uczestnikom obrad;
  2. prowadzenie korespondencji rady z rodzicami;
  3. obwieszczanie stosownych uchwał rady.
 5. Zadania komisji rewizyjnej rady rodziców:
  1. dokonywanie raz w roku kontroli dokumentów finansowych i stanu w kasie;
  2. składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej rady rodziców.

§ 17

Członkostwo w Radzie Rodziców i pełnienie w nim funkcji wygasa z końcem roku szkolnego, w którym rodzic został wybrany.

§ 18

Reprezentantów Rady Rodziców uczestniczących w konkursie na dyrektora przedszkola wybiera się spośród Rady Rodziców w tajnym głosowaniu. Wybiera się 4 przedstawicieli w tym 2 uczestniczących w komisji konkursowej oraz 2 zastępców. E. Organizacja pracy Rady Rodziców:

§ 19

Rada Rodziców opracowuje plan swojej działalności na dany rok szkolny wraz z planem finansowo – gospodarczym.

§ 20

 1. Zebrania Rady Rodziców, jej zarządu oraz komisji rewizyjnej są protokołowane. Księga protokołów przechowywana jest w kancelarii przedszkola.
 2. Plan pracy stanowi załącznik do  protokołów Rady Rodziców.
 3. Sprawy dotyczące dzieci poszczególnych grup czy całej placówki, sprawy interesujące wszystkich rodziców lub wymagające przez większość z nich określonego stanowiska – winny być omawiane na ogólnych zebraniach rodziców.

§ 21

 1. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
 2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności przynajmniej 50% członków Rady Rodziców.
 3. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem przedszkola, dyrektor przedszkola zawiesza jej wykonanie i w terminie 7 dni uzgadnia z Radą sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.
 4. W razie braku uzgodnienia, o którym mowa w ust.2, dyrektor lub Rada Rodziców przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu placówkę.

§ 22

W sprawach spornych Rada Rodziców i dyrektor przedszkola mogą odwoływać się do organów bezpośrednio nadzorujących przedszkole. F. Działalność finansowo – gospodarcza Rady Rodziców:

§ 23

 1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł ustalonych na posiedzeniu rady;
 2. dokumentację i ewidencję wpływów i wydatków z funduszu Rady prowadzi skarbnik lub inna osoba upoważniona przez ogół Rady Rodziców,
 3. w przypadku braku osoby zajmującej się dokumentacją finansową Rady Rodziców na zasadzie działalności społecznej, osobę do obsługi księgowo – finansowej funduszu Rady Rodziców zatrudnia na umowę zlecenie dyrektor przedszkola. Rada Rodziców, refunduje koszty umowy zlecenia, wpłacając do 25 dnia każdego miesiąca na konto przedszkola kwotę wynikającą z noty księgowej wystawionej przez księgową przedszkola,
 4. wpłaty na fundusz Rady zbierane są i dokumentowane na kwitariuszach wpływów kasowych i ewidencjonowane w księdze wpływów Rady na dany rok szkolny;
 5. wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców” na dany rok szkolny, zatwierdzanego każdorazowo przez zarząd Rady Rodziców.
 6. wydatki z funduszu Rady dokonywane są na podstawie rachunków.

§ 24

 1. Fundusze Rady Rodziców przeznaczone są na wspieranie działalności przedszkola, przede wszystkim na realizację celów i zadań określonych w § 2, 5 oraz 10.
 2. Rada Rodziców nie może przeznaczyć swoich funduszy na opłacanie pracy nauczycieli oraz nagrody i zasiłki dla personelu pedagogicznego przedszkola.
 3. Przepis ten nie odnosi się do wynagradzania specjalistów zaangażowanych przez Radę do prowadzenia zajęć w zespołach nadobowiązkowych, np.: rytmika, spotkania teatralne -muzyczne itp.

§ 25

Wszelkie ruchomości i urządzenia zakupione z funduszy Rady Rodziców stają się własnością przedszkola po sporządzeniu protokołu przekazu i podlegają inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 26

Kontrolę nad działalnością finansową i gospodarczą Rady Rodziców sprawuje komisja rewizyjna złożona z przewodniczącego i 2 członków wybranych na pierwszym zebraniu Rady Rodziców.

§ 27

Środki finansowe Rady Rodziców mogą być przechowywane na rachunku bankowym lub samodzielnym sejfie. W przypadku braku samodzielnego sejfu dopuszcza się przechowywanie pieniędzy w kasetce w sejfie głównym z dołączonym rejestrem wpłat i wypłat.

§ 28

Rada Rodziców może upoważnić Dyrektora placówki lub jego zastępcę do dysponowania pieniędzmi zgromadzonymi ze składek Rady Rodziców.

§ 29

 1. Komisja rewizyjna pełni zadania kontrolne.
 2. Zobowiązana jest, co najmniej, dwukrotnie w okresie roku szkolnego dokonywać, w terminie przez siebie wyznaczonym, kontroli działalności Rady Rodziców.
 3. W zakresie gospodarczym i finansowym komisja rewizyjna powinna sprawdzać wykonanie planu finansowo -gospodarczego Rady, prawidłowość prowadzenia rachunkowości, zgodność obrotów i sald kasowych z dokumentami, jak też celowość i prawidłowość wydatków Rady.
 4. O wynikach przeprowadzonej kontroli komisja rewizyjna informuje każdorazowo Radę Rodziców i dyrektora przedszkola. 2 razy do roku o wpływach i wydatkach informuje ogół rodziców.

IV Postanowienia końcowe

§ 30

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia Data uchwalenia regulaminu 18.11.2008r. Traci moc Regulamin z dnia 17.10.2006r.  
Skip to content