Rekrutacja 2019/2020

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rekrutcja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni rozpocznie się 12 marca 2019 roku zgodnie z  terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w Zarządzeniu Nr 371/2019/VIII/O  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 stycznia 2019 r.

Zainteresowanych Rodziców prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni -> ZARZĄDZENIE

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 586253380 lub 586253532

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w publicznych  szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
1 Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych(www.gdynia.pl/rekrutacja) Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc 12 marca 2019 r.
o godz. 12.00 x
x 4 czerwiec 2019 r.
o godz. 12.00
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 12 marca
od godz. 12.00

do 26 marca 2019
do godz. 16.00

od 4 czerwca
od godz.12.00

do 10 czerwca 2019
do godz. 16.00

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
9 kwietnia 2019
o godz. 15:00
14 czerwca 2019
o godz. 15:00
4 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany do 15 kwietnia 2019
do godz. 17:00
do 18 czerwca 2019
do godz. 17:00
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  23 kwietnia 2019
o godz. 15:00
21 czerwca 2019
o godz. 15:00

6 Podanie do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli występują jeszcze wolne miejsca.
x 30 sierpnia 2019
o godz.15.00

2. Kryteria „samorządowe” brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  na rok szkolny 2019-2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:

 1. dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się – 55 pkt. -  kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej;
 2. dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się w systemie dziennym – 20 pkt.;
 3. dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym  pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 10 pkt.;
 4. dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie -  8 pkt.; – kryterium dotyczy tylko przedszkoli;
 5. dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek  dochodowy   od  osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia – 5 pkt.; 
 6. przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest  najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od  jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych)  -  2 pkt.;

 3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:

 • oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej
  z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;
 • oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem  nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;
 • oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego  dziecka  w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;
 • oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin  korzystania z opieki przedszkolnej;
 • oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia;
 • oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania  lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych).
POTWIERDZENIE WOLI
PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA
pobierz