Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna

Wiek przedszkolny jest etapem rozwoju dzieci, w którym mowa bogaci się i doskonali pod względem treściowym jak i formalnym.

Mowa umożliwia precyzyjną komunikację, pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii i uczuć. Komunikacja werbalna stanowi bowiem podstawę nawiązywania kontaktów z otoczeniem, a ilości i jakości tych kontaktów, decyduje o poziomie rozwoju funkcji poznawczych i umiejętności społecznych.

Możemy zatem uznać, że mowa wpływa na całokształt rozwoju dziecka, a szczególnie na jego powodzenia szkolne.

Na rozwój mowy dziecka wpływ mają przede wszystkim rodzice, a później nauczyciele. Najczęściej występującą u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym grupę wad stanowią wady artykulacyjne określone mianem dyslalii.

Dyslalie to nieprawidłowości w realizacji jednej głoski i kilku głosek lub niemal wszystkich (bełkot). Zachowane są rytm, melodia i akcent, ale mowa jest mało zrozumiała.

U dzieci w wieku przedszkolnym najczęstszymi wadami artykulacyjnymi są sygmatyzm, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm. Stwierdza się również przypadki mowy bezdźwięcznej, opóźnionego rozwoju mowy oraz niepłynność mówienia. Wady te występują u dzieci pojedynczo lub jako wady złożone (np. rotacyzm i sygmatyzm).

Niepokój budzi występowanie wad złożonych, gdyż wymagają one dość długiego okresu terapii.

Wymowa dziecka w wieku kończącego edukację przedszkolną powinna być poprawna pod względem artykulacyjnym. Wszystkie głoski języka polskiego powinny być wymawiane czysto, wyraźnie, dokładnie i swobodnie.

Przyczyn nieprawidłowej artykulacji dźwięków mowy jest wiele. Do najczęstszych należy niewystarczająca sprawność ruchowa narządów mowy, spowodowana m.in. nieukończonym rozwojem mowy, nieprawidłową budową artykulatorów, wadami zgryzu, ubytkami zębowymi, skróconym wędzidełkiem; ubytki słuchu, złe nawyki środowiskowe (np. naśladowanie wadliwej wymowy innych osób) bądź inne schorzenia rozwojowe.

Terapia logopedyczna to całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usuniecie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.

Cel główny prowadzonej terapii logopedycznej:

kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej

  • usprawnianie podstawowych funkcji aparatu mowy (oddechu, fonacji i artykulacji oraz ich koordynacji)
  • wykształcenie umiejętności poprawnej artykulacji wszystkich głosek
  • przygotowanie do podjęcia nauki czytania i pisania

We wrześniu w naszym przedszkolu została przeprowadzona diagnoza wymowy dzieci 5-6 letnich.

Na terapię logopedyczną zostało zakwalifikowanych 19 dzieci 6 – letnich objętych obowiązkiem szkolnym.

Wszyscy rodzice dzieci zakwalifikowanych na terapię otrzymali pisemne informacje dotyczące zasad uczestnictwa dzieci w zajęciach logopedycznych.

Rodziców dzieci z grup młodszych zapraszam na konsultacje w każdy czwartek od godz. 14.30 do godz. 15.00.

Skip to content