Projekty edukacyjne w naszym przedszkolu

Zobacz, w jakich projektach bierzemy udział

Aby dowiedzieć się więcej i poznać wszystkie cele i założenia każdego projektu, kliknij w jego tytuł, a rozwinie się pełny opis.

program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni” (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna)

Cel główny:

 • poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej oraz zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej w Gdyni.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

 • zakup sprzętu multimedialnego do prowadzenia zajęć (laptopy wraz z oprogramowaniem, projektory tablice interaktywne).

W placówkach objętych projektem realizowane będą również:

 • zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym zajęcia: logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz korekcyjno-kompensacyjne) oraz rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne na rynku pracy (w tym zajęcia: matematyczno-logiczne, przyrodniczo-ekologiczne, z języka angielskiego, naukowo-doświadczalne, z legorobotyki, teatralne oraz z zakresu preorientacji zawodowej)
 • studia podyplomowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
 • kursy i szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
 • zajęcia edukacyjno-wychowawcze, warsztaty tematyczne i spotkania indywidualne ze specjalistami dla rodziców/opiekunów prawnych.

Cele ogólne:

 • zdobywanie wiadomości na temat zasad bezpiecznej zabawy i wypoczynku,
 • podejmowanie świadomych decyzji i wyborów w zakresie zabawy i wypoczynku,
 • budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby oraz umiejętności działania zespołowego,
 • kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych działań ratowniczych w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu

Głównym celem programu „Gdynia  na fali”:

 • jest edukacja najmłodszych mieszkańców w zakresie żeglarstwa morskiego, śródlądowego, budowy i funkcjonowania jednostek pływających, bezpieczeństwa na plaży oraz w wodzie, a także pierwszej pomocy.

Do jego zadań należy również wzmocnienie więzi młodych gdynian z miejscem zamieszkania.

Celem projektu jest:

 • rozwijanie zainteresowania sportem,
 • dobra zabawa oraz popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci,
 • wdrażanie dzieci do zdrowego współzawodnictwa,
 • promocja Szkoły Podstawowej Nr 44 w Gdyni i dzielnic północnych Gdyni,
 • pozytywny wpływ na podnoszenie sprawności fizycznej dzieci,
 • integracja dzieci i środowiska lokalnego poprzez sport, popularyzacja LA wśród dzieci jako królowej sportu.

Celem projektu jest:

 • budowanie  pogłębianie więzi między rodzicami i dzieckiem,
 • wprowadzenie dzieci w świat literatury,
 • kształcenie nawyków czytelniczych,
 • ograniczenie spędzania czasu przed telewizorem i komputerem,
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, rozbudzanie ciekawości świata oraz wyobraźni,
 • zachęcanie rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom,
 • propagowanie idei wspólnego czytania lektury, mogącej być inspiracją do kreatywnej zabawy.

Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości, kształtowanie właściwych postaw społecznych. Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.

Celem kampanii jest zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci, zwiększenie świadomości dzieci o bezpieczeństwie ruchu drogowego i wpływie transportu na nasze otoczenie, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji spalin, wprowadzenie zdrowych nawyków transportowych wśród dzieci i ich opiekunów.

Celem jest podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zwiększenie poziomu zbiórki tego rodzaju sprzętu.

Celem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży konieczności selektywnej zbiórki baterii, ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów zmieszanych.

Skip to content